จังหวัดราชบุรีื ^__^ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดราชบุรีื ^__^ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)