จังหวัดราชบุรี O__O จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ IQL

จังหวัดราชบุรี O__O จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ IQLกรมการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดราชบุรี ให้เป็นหนึ่งใน 18 จังหวัดนำร่องในการดำเนินงานโครงการ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL Reward : Information Quality of Life Reward) วัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับจังหวัด และมีเครื่องมือยกระดับข้อมูลสารสนเทศชุมชน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คนในชุมชนใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้ดำเนินการประชุมทีมวิทยากรระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้พัฒนากรทุกคนจะต้องวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม CIA ได้ และมีโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ ตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA สำหรับโปรแกรม Community Information Reader Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างง่ายที่พัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของชุมชนในการจัดทำระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้าน ได้แก่1)สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ2)สารสนเทศเพื่อการจัดการของชุมชน3)สารนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)4)สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน5)สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)