คู่มือบริการประชาชน

 

 ๑. คู่มือลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลิกรายละเอียด

 ๒. คู่มือการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

 ๓. คู่มือการขอรับเงินหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

 ๔. คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน (องค์กร ,หน่วยงาน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

 ๕. คู่มือการขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน คลิกรายละเอียด

การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

    ภาษาไทย

    ภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

    ภาษาไทย 

    ภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

    ภาษาไทย

    ภาษาอังกฤษ

(Visited 1 times, 1 visits today)