บริการของเรา

นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมุชนจังหวัดราชบุรี รับรางวัลการจัดการสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) ในงาน CD Day

นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมุชนจังหวัดราชบุรี รับรางวัลการจัดการสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) ในงาน CD Day

นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมุชนจังหวัดราชบุรี รับรางวัลการจัดการสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) ในงาน CD Day

(Visited 1 times, 1 visits today)