หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

จังหวัดราชบุรี >> 18 พฤษภาคม 2559 คณะตรวจเยี่ยมจากกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ม.6 บ้านบึงเหนือ ติดตามกา

ราชบุรี>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ผู้ตรวจฯ ไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จัง

11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ณ บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก โดยมี..น.ส.นิภา

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนการปักหมุดสถานที่สำคัญของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี