ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)