ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2561 จังหวัดราชบุรีจัดทำบันทึกข้อตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 จังหวัดราชบุรีจัดทำบันทึกข้อตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)