ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ค. 59 เวลา 14.30 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ติดตามและนิเทศงานการลงทะเบียนการรับสมัครเข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 59 โดยมี…นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจัง

1 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมเยียนพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 101 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเม

1 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ณ บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก โดยมี..น.ส.นิภา ท

จังหวัดราชบุรี>>วันที้ 26 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีงานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 27 เมษายน 2559 กลุ่มงานสารสนเทศ ฯโดยนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการที่ 4,11) ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์

จังหวัดราชบุรี>>>วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการที่ 4,11) ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ในพื้นที่บ้านสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลวัด

จังหวัดราชบุรี>>>วันที่ 23 เมษายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯนำผู้นำ อช ของจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมสัมมนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประ

จังหวัดราชบุรี>>;วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศกาiรพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนชุมชน อ.เมืองราชบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บค่าพิกัด gis และถ่ายภาพ ข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อทำฐานข้อมูล แผนที่ใน google map ในพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา ต.เข