โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

น.ส.นิภา ทองก้อน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางทศมนพร พุทธจันทรา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนิตยา มะลิขาว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพนิดา เกตุแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ เพชรทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเผด็จ คงศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. กฤศ หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุราพร ดวงเนตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.พิรงรอง วงศ์เมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.มนัสณันท์ มั่นเขตวิทย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ภัทรนิษฐ์ คำสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

น.ส.จุฑาภรณ์ แสงอ่อน

พนักงานบันทึกข้อมูล

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 8 times, 1 visits today)