ราชบุรี ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

1. การชี้แจงกรอบ/แนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด

3. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และอาสาพัฒนา รวมทั้งสิ้น 72 คน ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบนโยบายพร้อมชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)