วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และคณะ รวม 4 คน ร่วมกันติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดราชบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

       นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์   ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และคณะ รวม 4 คน

ร่วมกันติดตาม/สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ

นักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดราชบุรี

โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

การพัฒนาชุมชน  และ นายไพรัช วรศิริ ผู้แทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ข้อมูล และเสนอ

แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน หลังจากนั้น ได้ติดตาม

การดำเนินงาน ผู้ประกอบการ Quadrant D ที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP  ณ สวนโควินท์

ตำบลบางป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี  คณะติดตาม

ในครั้งนี้ รวม 6 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)