ราชบุรี”จัดประชุม โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุม โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กร เครือข่ายชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ .โดยมีเป้าหมายเป็น  ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ที่สมัครใจพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน ๔๐ คน

(Visited 1 times, 1 visits today)