ราชบุรี “รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง พร้อมคณะฯ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ นำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)