ราชบุรี”ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบางลี่เจริญธรรม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สำหรับในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาร่วมทำบุญ เป็นเงิน 201,294 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)