ส่งเสริมการตลาด จับคู่ธุรกิจ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนราชบุรี จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรม แลดงผลงานของชุมชนทั้ง 50 ชุมชนรวมทั้งจัดเวทีเสวนาเรื่อง “การจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี ทั้ง 50 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจระดับจังหวัด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงานในครังนี้มี หน่วยงานราชการผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุระกิจ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)