พช.ราชบุรี รับรางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น “ต้นแบบ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Local Economy Move Forward : Strong Together เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยง การพัฒนาชุมชนในสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับรางวัลดังนี้
๑.รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น “ต้นแบบ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
๒.รางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และข้าราชการดีเด่น  จำนวน 3 ประเภท ประเภทสนับสนุน   นางสาวจุฑารัตน์ กำไลทอง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน  นางอังคณา  ปะดุกา  นักวิชาการพัฒนาชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี  และนางนวพร  สินคง  พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)